ກິດຈະກຳຂອງ EEA ແມ່ນນຳເອົາແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງ
ເຂົ້າໃນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສື່ສານ ແລະ ການປູກຈິດສຳນຶກ.

ຂ່າວຫລ້າສຸດ

18 ມີນາ 2023

ພາຍໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2023, ໜ່ວຍງານ SEED ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ກິດຈະກຳ

...
01 ພະຈິກ 2023

   

   ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 20-21 ຕຸລາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ກຸ່ມອາສາສະໝັກ SEED

...
ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ

ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ

ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດມີຄວາມໝາຍ ວ່າລັດຖະບານຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດໃນ ຫຼື ອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນໃນການເຈລະຈາ, ກຳນົດ ແລະ ຮັບປະກັນການແບ່ງປັນໜ້າທີ່, ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ການປັບຕົວໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການປັບຕົວໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ປະເທດລາວຈຳເປັນຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.

ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ

ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ

ປະເທດລາວແມ່ນ 1 ໃນ 10 ຂອງຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍ້ອນເປັນບ່ອນອາໃສໃຫ້ແກ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດບາງຊະນິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ປະເທດເຮົາກຳລັງສູນເສຍສັດປ່າ ແລະ ພືດໃນອັດຕາທີ່ໜ້າຕົກໃຈ.

ການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ

ການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ

ປະເທດລາວຍັງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ໃກ້ສູນພັນ. ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງປະເທດລາວເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງຫລວງໃຫຍ່ສຳລັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບ 80% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ນອກຈາກນັ້ນປ່າໄມ້ຍັງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການຍືນຍົງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ການປົກປັກຮັກສາແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຈຳເປັນຫຼາຍສຳລັບອະນາຄົດຂອງປະເທດ.

ການອະນຸລັກສັດປ່າ

ການອະນຸລັກສັດປ່າ

ປະເທດລາວເປັນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ. ສັດປ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການນາບຂູ່ທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳ ຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ການລ່າສັດ, ການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ການຫາປາຫຼາຍເກີນໄປ.


ພຽງທ່ານຮູ້ກໍ່ເຮັດ
ໄດ້ເເລ້ວ

 

ລາຍການໃຫ່ມ EEA Laos's: 

 

ເບີ່ງວິດີໂອໃຫ່ມ

ຮູບເງົາຮຽນຮູ້ເລຶ່ອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2022

ກ່ຽວກັບ EEA Laos

ຮ່ວມໃຈກັນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອອານາຄົດສົດໃສ

Image

ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງນຳກັນໄດ້

EEA ແມ່ນມີພາລະກິດໃນການເຕົ້າໂຮມຜູ້ນຳສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ການສື່ສານ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບົນພື້ນຖານທີ່ມີຈິດໃຈຮ່ວມມື, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຮ່ວມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຮ່ວມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານເຄືອຂ່າຍສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການນີ້. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັບ ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານລັດຖະບານ, ຜູ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມ, ວິສາຫະກິດສັງຄົມ ແລະ ບໍລິສັດພາກເອກະຊົນ ພ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາສາກົນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ລັດທະບານ
MONRE

               
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
LBA
ທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ
Minemedia
RDA
               Phanthin
ຄະນະສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ

NREP
               SEED
ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ

ຄວາມຫວັງເພື່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ

ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ

ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ; ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ຄະຕິ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ແກ່ອົງກອນທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໂອກາດໃນຊ່ອງທາງການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບ EEA

Feature Box

0
9 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງ

Feature Box

0
ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ດຳເນີນ

Feature Box

0
ອາສາສະໝັກທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

Feature Box

0
ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບສີ່ງແວດລ້ອມ

ປຶ້ມຄູ່ມື ເພື່ອການຮຽນຮູ້

10 ຄວາມຈິງການປ່ຽນເເປງດີນຟ້າອາກາດ

10 ຄວາມຈິງການປ່ຽນເເປງດີນຟ້າອາກາດ

ແຜ່ນພັບ
10 ຄວາມຈິງການອານຸລັກຊິວະນາໆພັນ

10 ຄວາມຈິງການອານຸລັກຊິວະນາໆພັນ

ແຜ່ນພັບ
10 ຄວາມຈິງການປົກປັກຮັກສາປ່າ  ໄມ

10 ຄວາມຈິງການປົກປັກຮັກສາປ່າ ໄມ

ແຜ່ນພັບ
10 ຄວາມຈິງການຄ້າຂາຍສັດປ່າໃກ້ດັບສູນ

10 ຄວາມຈິງການຄ້າຂາຍສັດປ່າໃກ້ດັບສູນ

ແຜ່ນພັບ
10 ຄວາມຈິງສັດປ່າໃນລາວ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ

10 ຄວາມຈິງສັດປ່າໃນລາວ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ

ແຜ່ນພັບ

ປຶ້ມຄູ່ມື ເພື່ອການຮຽນຮູ້

ສະບັບທີ່. 1 ການເດີນທາງ

ສະບັບທີ່. 1 ການເດີນທາງ

ການເດີນທາງ
ສະບັບທີ່. 2 ການຝຶກອົບຮົມ

ສະບັບທີ່. 2 ການຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມ
ສະບັບທີ່ 3. ການຄົ້ນພົບຕາມທາງ

ສະບັບທີ່ 3. ການຄົ້ນພົບຕາມທາງ

ກ່ອງເຄື່ອງມື
ສະບັບທີ່ 4.  ຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມ

ສະບັບທີ່ 4. ຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມ

ນັກຂ່າວ

ກະບອກສຽງສີ່ງແວດລ້ອມ

ສື່ຕ່າງໆໄດ້ຖືກຜະລິດ ແລະ ໄດ້ອອກອາກາດໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ລົດສີ່ງແວດລ້ອມ