ກິດຈະກຳຂອງ EEA ແມ່ນນຳເອົາແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງ
ເຂົ້າໃນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສື່ສານ ແລະ ການປູກຈິດສຳນຶກ.

ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ

ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ

ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດມີຄວາມໝາຍ ວ່າລັດຖະບານຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດໃນ ຫຼື ອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນໃນການເຈລະຈາ, ກຳນົດ ແລະ ຮັບປະກັນການແບ່ງປັນໜ້າທີ່, ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ການປັບຕົວໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການປັບຕົວໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ປະເທດລາວຈຳເປັນຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.

ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ

ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ

ປະເທດລາວແມ່ນ 1 ໃນ 10 ຂອງຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍ້ອນເປັນບ່ອນອາໃສໃຫ້ແກ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດບາງຊະນິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ປະເທດເຮົາກຳລັງສູນເສຍສັດປ່າ ແລະ ພືດໃນອັດຕາທີ່ໜ້າຕົກໃຈ.

ການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ

ການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ

ປະເທດລາວຍັງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ໃກ້ສູນພັນ. ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງປະເທດລາວເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງຫລວງໃຫຍ່ສຳລັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບ 80% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ນອກຈາກນັ້ນປ່າໄມ້ຍັງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການຍືນຍົງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ການປົກປັກຮັກສາແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຈຳເປັນຫຼາຍສຳລັບອະນາຄົດຂອງປະເທດ.

ການອະນຸລັກສັດປ່າ

ການອະນຸລັກສັດປ່າ

ປະເທດລາວເປັນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ. ສັດປ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການນາບຂູ່ທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳ ຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ການລ່າສັດ, ການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ການຫາປາຫຼາຍເກີນໄປ.

ຂ່າວຫລ້າສຸດ

24 ມີຖຸນາ 2021

ລາງວັນທີ 1 ເງີນສົດ 1.000.000 ກີບ
ລາງວັນທີ 2 ເງີນສົດ 800.000 ກີບ
ລາງວັນທີ 3

...
19 ເມສາ 2021

ຂ່າວດີ ! ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຖາມຕອບ ອອນລາຍ

...
19 ເມສາ 2021

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ມິນາ ຫາ 02 ເມສາ 2021, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

...

ເຫດການທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນລາວ

 

ລາຍການໃຫ່ມ EEA Laos's: 

 

ເບີ່ງວິດີໂອໃຫ່ມ

ຮູບເງົາຮຽນຮູ້ເລຶ່ອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2021

ກ່ຽວກັບ EEA Laos

ຮ່ວມໃຈກັນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອອານາຄົດສົດໃສ

Image

ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງນຳກັນໄດ້

EEA ແມ່ນມີພາລະກິດໃນການເຕົ້າໂຮມຜູ້ນຳສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ການສື່ສານ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບົນພື້ນຖານທີ່ມີຈິດໃຈຮ່ວມມື, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຮ່ວມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຮ່ວມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານເຄືອຂ່າຍສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການນີ້. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັບ ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານລັດຖະບານ, ຜູ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມ, ວິສາຫະກິດສັງຄົມ ແລະ ບໍລິສັດພາກເອກະຊົນ ພ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາສາກົນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຮ່ວມໂດຍ

ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ

ຄວາມຫວັງເພື່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ

ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ

ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ; ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ຄະຕິ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ແກ່ອົງກອນທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໂອກາດໃນຊ່ອງທາງການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບ EEA

Feature Box

0
9 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງ

Feature Box

0
ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ດຳເນີນ

Feature Box

0
ອາສາສະໝັກທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

Feature Box

0
ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບສີ່ງແວດລ້ອມ

ປຶ້ມຄູ່ມື ເພື່ອການຮຽນຮູ້

ສະບັບທີ່. 1 ການເດີນທາງ

ສະບັບທີ່. 1 ການເດີນທາງ

ທົວ
ສະບັບທີ່. 2 ການຝຶກອົບຮົມ

ສະບັບທີ່. 2 ການຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມ
ສະບັບທີ່ 3. ການຄົ້ນພົບຕາມທາງ

ສະບັບທີ່ 3. ການຄົ້ນພົບຕາມທາງ

ກ່ອງເຄື່ອງມື
ສະບັບທີ່ 4.  ຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມ

ສະບັບທີ່ 4. ຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມ

ນັກຂ່າວ

ກະບອກສຽງສີ່ງແວດລ້ອມ

ສື່ຕ່າງໆໄດ້ຖືກຜະລິດ ແລະ ໄດ້ອອກອາກາດໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ລົດສີ່ງແວດລ້ອມ